Vedtektene til ESBB

Vedtekter

§1 – Organisasjonsnavn
Organisasjonens navn er «E-Sigarettbedriftenes Bransjeorganisasjon» Forkortet navn blir ESBB

§1 – Lokasjon
Foreningens lokaler er i Kristiansand

§3 – Oppbygging
ESBB er en selvstendig, selveiende organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. ESBB kan samarbeide med andre foreninger eller organisasjoner med sammenfallende formål.

§4 – Formål
Formålet for ESBB er å være en bransjeforening for selskaper som arbeider med og / eller selger personlige fordampere eller sammenfallende varer / tjenester i Norge. ESBB skal forsøke å tilrettelegge standarder for bransjen.

§5 – Trygg Damp stempelet

ESBB lanserer kvalitetssikrings stempelet «Trygg Damp». Dette stempelet kan benyttes av butikker som tilfredsstiller kravene satt i dokumentasjonen fra ESBB. En liste over godkjente butikker vil bli publisert på nettsiden til foreningen.

§6 – Medlemskap
ESBB er en organisasjon med nasjonalt virke, alle nevnt i §4 kan bli medlemmer. Innmeldingsavgiften er satt til kr 50.000. Medlemskontingenten er satt til kr 10.000 pr år, medlemskontingenten løper fra ett år etter innmelding. Det er kun selskaper registrert i Brønnøysund som kan søke om medlemskap. Foreningen forbeholder seg retten til å nekte selskaper å bli medlem. Styret fører avstemming om nye søknader skal godkjennes. Søker har ingen rett til å få vite hvorfor søknad om medlemskap eventuelt blir godkjent/avslått. Søker vil kun få tilbakemelding på «godtatt» eller «ikke godtatt». Avgjørelsen kan ikke påklages. Styrets medlemmer trenger ikke å begrunne sin avgjørelse. Søker har heller ikke rett til å få vite utfallet av avstemmingen.

§7 – Dobbel representasjon / stemmerett
I så tilfelle at ett selskap / medlem blir dobbelt representert ved å både være betalende medlem og medlem i styret har selskapet / medlemmet kun en stemme ved ordinære avstemminger.

§8 – Innbetalinger fra medlemmer
Dersom foreningen har behov for ekstra økonomisk støtte i.f.m. med arbeidet sitt, skal foreningen presentere utgiften for medlemmene, presentasjonen kan være prisoverslag fra tjeneste tilbyder eller en fysisk regning. Dersom utgiften aksepteres, donerer medlemmene ett beløp som tilsvarer utgiften fordelt på antall betalende medlemmer.

§9 – Suspensjon / eksklusjon
Medlem og styremedlem som krenker sin plikt, og/eller handler i strid med vedtektene og/eller skader organisasjonens omdømme kan suspendere og/eller ekskluderes av styret etter at medlemmet har fått mulighet til å uttale seg. Beslutningen skal meldes digitalt.

Suspensjon/eksklusjon kan påklages til årsmøtet, som har den endelige avgjørelse.

Et ekskludert medlem kan søke om å få tilbake medlemskapet dersom grunnlaget for eksklusjon ikke lenger er tilstede.

§10 – Årsmøte
Årsmøtet er ESBB sin øverste myndighet.

Årsmøtet skal være åpent for alle betalende medlemmer. Årsmøtet er vedtaktsført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan inngis via fullmakt eller brev dersom personlig oppmøte er vanskelig.

 

Årsmøtet skal kalles inn med minst 2 -to- ukers varsel, og avholdes senest siste tirsdag i Juni måned hvert år. Innkallingen skal meddeles medlemmene ved en av følgende måter:
– E-Post
– Foreningens intranett
– Epost registrert på medlemmet
– Foreningens facebook side

Innkallingen skal inneholde sted og tidspunkt, samt forenklet saksliste. Endelig saksliste sendes til medlemmer som eksplisitt ber om dette.

Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke fremkommer på den endelige sakslisten.

Vedtak fattes med simpelt flertall om vedtektene ikke sier noe annet. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Styret skal bestå av minst en leder, og minst to styremedlemmer.
Styret velger internt ved behov, nestleder, kasserer og sekretær.

Alle personer i styret må være myndige og registrert i folkeregisteret.

 

§11 – Styret
ESBB ledes av styret som er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene. Styret skal:
– Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
– Arbeide aktivt for foreningens formål.
– Representere foreningen utad.

 

Ved stemmelikhet skal leder / nestleder ha dobbelt stemme.

Styret skal føre protokoll fra sine møter, protokollen godkjennes i påfølgende møte.

Styreleder, styremedlemmer og andre styret velger har i det daglige fullmakt til å uttale seg på vegne av styret i organisasjonen, det seg være seg muntlig eller skriftlig.

§12 – Signaturrett og prokura
Leder innehar organisasjonens signaturrett.

§13 – Ekstraordinært møte
Det kan ved behov kalles inn til ekstraordinært møte.

§14 – Vedtekter
Endring av vedtekter avgjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall etter å ha vært kunngjort i innkallingen.

§15 – Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede er oppløsningen vedtatt.